ساربوک

موفقیت نامحدوددر20روز

 • نویسنده: آنتونی رابینز
 • مترجم: فریباجعفری
 • ناشر: نسل نواندیش
 • شابک: 9645885361
 • قطع: رقعی
 • قیمت: 39,900 تومان
معرفی کوتاه
موفقیت نامحدود در 20 روز عنوان اثری به قلم آنتونی رابینز نویسنده مشهور کتاب‌های انگیزشی در حوزه روانشناسی است.تعلیمات این اثر به منظور تمرین ضمن 4 هفته و طی بیست روز تنظیم شده است به شرحی که مخاطب در روز نخست از هفته اول به آموزش قدرت درونی اشتغال می‌یابد و به همین ترتیب روزهای بعدی را با تعلیماتی همچون نیروهای کنترل‌کننده‌ زندگی، حلقه‌های ارتباطی، NLP؛ کلید طلایی تغییر و رسیدن به خواسته‌های خود سپری می‌کند.
موجود
 • نویسنده
  آنتونی رابینز
 • مترجم
  فریباجعفری
 • ناشر
  نسل نواندیش
 • شابک
  9645885361
 • قطع
  رقعی
 • نوع جلد
  شمیز
 • سال چاپ
  97
 • نوبت چاپ
  36

موفقیت نامحدود در 20 روز عنوان اثری به قلم آنتونی رابینز نویسنده مشهور کتاب‌های انگیزشی در حوزه روانشناسی است. این اثر 496 صفحه‌ای با ترجمه روان فریبا جعفری نمینی توسط انتشارات نسل نو اندیش ارائه شده است

تعلیمات این اثر به منظور تمرین ضمن 4 هفته و طی بیست روز تنظیم شده است به شرحی که مخاطب در روز نخست از هفته اول به آموزش قدرت درونی اشتغال می‌یابد و به همین ترتیب روزهای بعدی را با تعلیماتی همچون نیروهای کنترل‌کننده‌ زندگی، حلقه‌های ارتباطی، NLP؛ کلید طلایی تغییر و رسیدن به خواسته‌های خود سپری می‌کند.

 هفته‌ دوم و ششمین روز با تعلیماتی در خصوص تکنولوژی پیشرفت آغاز می‌شود و این روند تا هفته سوم به این شرح ادامه می‌یابد: راز موفقیت، باورهای خود را تغییر دهید، تنظیم اهداف و نهایتا یک فهرست کامل برای موفقیت.

موضوع نخستین روز از سومین هفته عادت‌ها را شامل می‌شود و طرح مباحثی نظیر شرط موفقیت، موفقیت مالی، نحوه‌ کنترل ثروت و رها کردن ترس پایان بخش تعلیمات این هفته هستند.

آخرین هفته عناوینی همچون کارشکنی در کار خود، جسم سالم، روابط موفق، رویارویی با مشکلات و سرانجام موفقیت جاودان را به خود اختصاص داده‌اند.

در حقیقت رابینز تجویز نموده تا هر فصل در یک روز به خصوص و با یک ترتیب مشخص مطالعه شود. وی در این اثر به کلیه لوازمی که شما در راستای نیل به اهدافتان نیاز دارید اشاره نموده و بر این باور است چنانچه این لوازم فراهم آید و تعلیمات تبیین شده به کار بسته شوند احتمال عدم دستیابی به نتیجه دلخواه چیزی برابر با صفر است.

از جمله نکات حائز اهمیت در نگارش اثر ارائه یک سری تمرین‌ها در پایان هر فصل است که در واقع به مخاطب این امکان را می‌دهد تا آموخته‌ها را با تکرار در ذهن خویش تثبیت سازد و آن چیزهایی را که فرا گرفته بیازماید.

مطالعه فصول این اثر این امکان را به مخاطب می‌دهد تا از این پس به سادگی مطالبی را که در کالبد روانشناسی ارائه می‌نمایند ولی صرفا دارای جنبه‌های تبلیغاتی است از مطالب اصیل بازشناسی کند هرچند رابینز در بری سر فصل‌ها به توضیحات سطحی اکتفا نموده اما به حق می‌توان گفت مطالعه دقیق این اثر خواننده را از مطالعه بسیاری از کتب روانشناسی مشابه بی‌نیاز می‌سازد.

در بخش‌هایی از این کتاب این‌گونه نگاشته شده است:

به اطﺮاﻓﺘﺎن ﺧﻮب ﺗﻮجه ﻛﻨﯿﺪ! ﭼﻨﺪ درﺻﺪ از ﻣﺎ ﺷﺐ ھﻨﮕﺎم که از ﻛﺎرھﺎی روزانه ﻓﺎرغ ﻣﻲﺷﻮﯾﻢ از آنچه که اﻧﺠﺎم داده اﯾﻢ راﺿﻲ و ﺧﺸﻨﻮدﯾﻢ؟! ﭼﻨﺪ درﺻﺪ از ﻣﺎ ﺑﺎ راﺣﺘﻲ و ﺧﯿﺎل آﺳﻮده ﺳﺮ ﺑﺮ ﺑﺎﻟﯿﻦ ﻣﻲﮔﺬارﯾﻢ؟ ﭼﻨﺪ درﺻﺪ از ﻣﺎ روزی را ﺑﺪون اﺿﻄﺮاب و ﺗﺮس و ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﮔﺬراﻧﺪه اﺳﺖ؟ و ﺻﺒﺢ ﭼﻨﺪ درﺻﺪ از ﻣﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺧﻮاب ﻛﺎﻓﻲ ﺳﺮ ﺣﺎل و ﺑﺎ ﻧﺸﺎط از ﺧﻮاب ﺑﺮﻣﻲﺧﯿﺰﯾﻢ؟! ﭼﻨﺪ درﺻﺪ از ﻣﺎ ﺑﺎ ﻋﻼقه و ﺷﻮق به ﺳﺮ ﻛﺎر ﺧﻮد ﻣﻲروﯾﻢ؟ و ﻛﺎری را که به ﻋﮭﺪه ﺪارد ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد به ﻧﻔﺲ ﻛﺎﻣﻞ و ﺑﺎ ﺧﺸﻨﻮدی اﻧﺠﺎم ﻣﻲدھﺪ؟ ﭼﻨﺪ درﺻﺪ از ﻣﺎ ھﻨﮕﺎم رﺳﯿﺪن به ﺧﺎنه، اﻧﺮژی، ﺷﻮق و ﻧﺸﺎط را به ﺧﺎﻧﻮاده ھﺪیه ﻣﻲﻛﻨﺪ؟ ﭼﻨﺪ درﺻﺪ از ﻣﺎ از درآﻣﺪ ﻣﺎھﯿﺎنه ﺧﻮد راﺿﻲ ﺑﻮده و آن را ﻛﺎﻓﻲ ﻣﻲداﻧﺪ؟ « همه ی ﻣﺎ ﻣﺤﺘﺎج یک اﻧﻘﻼب دروﻧﻲ ھﺴﺘﯿﻢ » همه در آرزوی روزھﺎی ﺧﻮب و ﻣﻮﻓﻖ داﺷﺘﻦ ﭘﺮﺷﻮر و ﻧﺸﺎط ﺑﻮدن، ﭘﺮ اﻧﺮژی و ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮدن، ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺷﺪن، اﻋﺘﻤﺎد به ﻧﻔﺲ ﭘﯿﺪا ﻛﺮدن … ھﺴﺘﯿﻢ. اﻣﺎ! ﭼﻨﺪ درﺻﺪ ﻣﺎ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻗﺪﻣﻲ ﺑﺮداشته اﯾﻢ!؟ ﭼﻨﺪ درﺻﺪ از ﻣﺎ از آنچه ﻣﻲﺑﯿﻨﯿﻢ، ﻣﻲﺷﻨﻮﯾﻢ و ﻣﻲآﻣﻮزﯾﻢ ﺑﮭﺮه ﻣﻲﮔﯿﺮﯾﻢ؟! ﻣﺎ همه در روزﻣﺮهﮔﻲ ھﺎی زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد ﮔﻢ ﺷﺪه اﯾﻢ؟ ﭼﺮا؟!

نظری تاکنون ثبت نشده است. شما اولین نفر باشید.
دیدگاه خود را بنویسید
جهت ارسال دیدگاه وارد شویددرحال بارگذاری، لطفا کمی صبر کنید